• Adatkezelési tájékoztató

  Az Art Limes weboldalának adatkezelési tájékoztatója

  Hatályos 2024.01.01.-től

  A www.artlimes.hu Weboldal Szolgáltatója és Adatkezelője, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

  Az Art Limes weboldallal kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.artlimes.hu/adatkezeles címen. Amennyiben kérdése lenne jelen Adatkezelési Tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük írja meg a Kapcsolati oldalon, és megválaszoljuk a kérdését.

  Az Adatkezelő elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

  1. Miről szól ez az Adatkezelési Tájékoztató?

  Az Ön személyes adatainak gyűjtése, használata és védelme tekintetében a legfontosabb, hogy helyesen legyen kezelve. Ezért került elkészítésre az alábbi adatkezelési tájékoztató és cookie tájékoztató, amely:
  - meghatározza, hogy milyen típusú személyes adatok gyűjtésére kerül sor
  - tájékoztatást ad arról, hogy hogyan történik az adatok gyűjtésre, és mire kerülnek felhasználásra az Ön személyes adatai
  - útmutatóként szolgál az Ön, személyes adataihoz kapcsolódó jogairól és választási lehetőségeiről
  Ez az Adatkezelési Tájékoztató abban az esetben vonatkozik Önre, ha Ön igénybe veszi az Art Limes Weboldal Szolgáltatásait, ami az alábbiakat jelenti:
  - nyomdai számok megrendelése, online elérhető számok letöltése
  - Ügyfél kapcsolat
  - Szolgáltatással kapcsolatos információ, hírlevél (e-mail) formájában való közlése
  A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak, amelyek saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkeznek. Kérjük, olvassa el figyelmesen a Felhasználási Feltételeket, mielőtt a személyes adatait megadná. Mivel a harmadik felek által üzemeltetett weboldalakon található tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt, azokért nem vállal felelősséget.

  Az Ön személyes adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (EU 2016/679, a továbbiakban: GDPR) és az azt implementáló vagy kiegészítő egyéb, alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint kerül kezelésre.

  2. Meghatározások

  Az alábbi szavak a következő jelentéssel bírnak ebben a dokumentumban, hacsak a szövegkörnyezetből más nem következik:

  Rendelet: Az adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete.
  Weboldal: Az Art Limes honlapja, ami a www.artlimes.hu URL címen érhető el.
  Szolgáltató: A www.artlimes.hu Weboldalon szolgáltatást biztosító magánszemély.
  Érintett (Tag): Bármely magán- vagy jogi személy, akinek a Szolgáltató elfogadta a tagságát, és akinek jelenleg is fennáll a tagsága. Az Érintett (Tag), az Adattulajdonos, akinek az adatait kezeli az Adatkezelő.
  Felhasználó: Bármely személy, aki böngészi a Weboldalt. Lehetnek Tagok, vagy regisztrációval nem rendelkező személyek.
  Szolgáltatás: A Tagok számára, a Szolgáltató által biztosít internetes weboldalt, beleértve – de nem kizárólagosan – a Weboldal böngészését, a Weboldalon keresztül történő szám megrendelést és letöltést.
  Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító
  Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
  Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
  Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
  Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
  Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
  Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

  3. Adatkezelő

  Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési Tájékoztató elkészítéséért, a benne foglaltak betartatásáért, ellenőrzésért, illetve a szükséges változtatások végrehajtásáért. Az Adatkezelési Tájékoztató mindenkor hatályos változata a Weboldalon érhető el. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót bármikor megváltoztassa, amiről e-mailben vagy a Weboldalon közzétett felhívással értesíti a Tagokat. Jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítása esetén, a frissített verzió haladéktalanul közzétételre kerül a Weboldal, adatkezelési tájékoztató oldalán. Amennyiben a módosított Adatkezelési Tájékoztatóval a Tag nem ért egyet illetve nem járul hozzá az adatainak további kezeléséhez, a Tagságát bármikor megszüntetheti.

  A Tag az adatvédelem körébe tartozó ügyekben az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba az Adatkezelővel. Az Adatkezelő minden hozzá beérkezett üzenetet a személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

  Az adatkezelő adatai:
  Kernstok Károly Alapítvány (felelős kiadó: Virág Jenő)
  székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.
  adószám: 19148580-1-11
  e-mail címe: info [kukac] artlimes [pont] hu

  4. Adatkezelések

  Ebben a fejezetben, az adatkezelési célok szerint csoportosítva kerül ismertetésre, hogy milyen célból, milyen adatok (típus szerint), milyen jogalap szerint kerülnek kezelése és felhasználásra, meddig kerülnek az adatok tárolásra és hogyan lehet visszavonni az adatkezeléshez való hozzájárulást.

  Függetlenül a következőkben leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

  4.1 Online szolgáltatás nyújtása

  4.1.1 Mi az adatkezelés célja?

  Online szolgáltatás nyújtása a Weboldalon, ami magában foglalja a következőket:

  Nyomdai számok megrendelése, online elérhető számok letöltése.
  Adatok esetleges statisztikai célra történő felhasználása anonimizáltan.
  Rendszerüzenetek és tájékoztató üzenetek eljuttatása a Tagok e-mail címére a Szolgáltatással kapcsolatosan: módosultak a Felhasználási Feltételek, módosult az adatkezelési tájékoztató.

  4.1.2 Mi a kezelt adatok köre?

  KÖTELEZŐ SZEMÉLYES ADAT: ADATKEZELÉS CÉLJA
  - név - kapcsolattartás a taggal: tájékoztató üzenetek és értesítések megszemélyesített küldése
  - e-mail cím - kapcsolattartás a Taggal: tájékoztató üzenetek és értesítések küldése; Belépéshez szükséges azonosító
  - jelszó (csak a HASH érték tárolódik): A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja
  - (lak)cím (székhely): nyomdai számok küldéséhez
  - számlázási cím: számla kiállításához

  OPCIONÁLIS KÜLÖNLEGES ADAT: ADATKEZELÉS CÉLJA
  - Nincs ilyen.

  KÖTELEZŐ TECHNIKAI ADAT: ADATKEZELÉS CÉLJA
  - adószám: (nem személyes adat, mert adóazonosítót nem lehet megadni, az adatkör miatt van itt szerepeltetve)
  - IP cím: Technikai művelet végrehajtásához
  - süti (cookie) azonosító: Állapotmegőrzés és további szolgáltatások használatához (Google)
  - Weboldalra való belépés időpontja: Az Online állapot megjelenítéséhez; A 6 hónapon keresztül inaktív tagok törléséhez
  - regisztráció időpontja: Az adatlapon való megjelenítéshez
  - felhasználó azonosító (generált): A Taghoz kapcsolódó adatbázis rekord beazonosítása
  - böngésző és az operációs rendszer típusa és verziója (User Agent HTTP Header alapján): Anoním statisztika; ügyfélszolgálati bejelentés esetén a probléma megoldásához tartalmazhat információkat

  4.1.3 Mi az adatkezelés jogalapja?

  A Tagsághoz kapcsolódó adatkezelés, a Tag önkéntes külön kifejezett hozzájárulásán alapul (6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése), azt az Adatkezelő nem kényszeríti ki, azonban felhívja Tag figyelmét, hogy a személyes illetve különleges adatok meg nem adása/nem teljes körű megadása esetén a Weboldal összes szolgáltatása illetve a Weboldal egyes szolgáltatásai nem lesznek elérhetők a részére.

  A rendszerüzenetek és tájékoztató üzenetek eljuttatása a Tag jogos érdekén alapul, ugyanis a Weboldal ezen értesítő üzenetekkel támogatja meg az Felhasználási Feltételek szerinti kötelességeit a megfelelő Szolgáltatás nyújtásához.

  4.1.4 Mi az adatkezelés és az adattárolás időtartama? Hogyan vonható vissza a hozzájárulás?

  Az adatkezelés céljának megvalósulásáig tart a Tag adatkezelése, azaz amíg a Tag vissza nem vonja a hozzájárulását.

  A hozzájárulás visszavonása, azaz a tagság megszüntetése történhet a Tag saját maga illetve a Szolgáltató által kezdeményezett törlésével vagy a Tag kérheti ezt az ügyfélszolgálati oldalon keresztül. A tagság megszüntetését a Tag megteheti maga is a Weboldalon, bejelentkezés után a profil oldalon (Profil/Adataim) Fiók törlése gombra kattintva, illetve a tagság törlését kérheti a Szolgáltatótól az ügyfélszolgálati oldalon keresztül is.

  A tájékoztató üzenetekről (hírlevél) való leiratkozás történhet a kiküldött üzenetek láblécén található leiratkozás linkre kattintva, illetve a Weboldalon, bejelentkezés után a profil menü (Profil/Adataim) oldalon a megfelelő sornál található kapcsoló kikapcsolásával.

  4.1.5 Kik az érintettek köre?

  A Weboldalon regisztráló valamennyi Tag.

  4.1.6 Ki jogosult az adatok megismerésére?

  A személyes adatokat kizárólag az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  4.1.7 Milyen jogai vannak az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatosan?

  Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  4.1.8 Hogyan tudja az érintett a jogait érvényesíteni?

  A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni.

  - az ügyfélszolgálati (Kapcsolati) oldalon keresztül
  - e-mail útján: info [kukac] artlimes [pont] hu

  4.2 Ügyfélkapcsolat és panaszkezelés céljából

  4.2.1 Mi az adatkezelés célja?

  Ügyfél kapcsolat és panaszkezelés céljából, a Felhasználó és az Adatkezelő közötti kommunikációhoz az ügyfélszolgálati oldalon keresztül. A kommunikáció célja lehet: reklamáció, illetve panasz bejelentés, szolgáltatással kapcsolatos kérdés vagy észrevétel, technikai probléma, javaslat.

  4.2.2 Mi a kezelt adatok köre?

  KÖTELEZŐ SZEMÉLYES ADAT: ADATKEZELÉS CÉLJA
  - e-mail cím: Kapcsolattartás és válasz üzenet küldése
  - megkeresés témája, megkeresés tárgya, megkeresés leírása: Az ügyfélszolgálati bejelentés értelmezéséhez

  KÖTELEZŐ TECHNIKAI ADAT: ADATKEZELÉS CÉLJA
  - IP cím: Technikai művelet végrehajtásához
  - bejelentés időpontja: A válaszadás sorrendje a bejelentés ideje szerint van kezelve
  - böngésző és az operációs rendszer típusa és verziója (User Agent HTTP Header alapján): ügyfélszolgálati bejelentés esetén a probléma megoldásához tartalmazhat információkat
  - technikai állapot: Az ügyfélszolgálati bejelentés kezeléséhez: kezelt illetve kezeletlen

  4.2.3 Mi az adatkezelés jogalapja?

  Az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv. 5. § (1) pont, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A-C szakasza. Az Érintett köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjunk az üzenetre válaszolni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a kérését teljesíteni.

  4.2.4 Mi az adatkezelés és az adattárolás időtartama? Hogyan vonható vissza a hozzájárulás?

  Az ügyfélszolgálati bejelentési adatok, 1 évig kerülnek megőrzése. A felhasználó bármikor kérheti a bejelentéshez kapcsolódó adatok törlését az ügyfélszolgálati (Kapcsolati) oldalon keresztül.

  4.2.5 Kik az érintettek köre?

  A Weboldalon az ügyfélszolgálati (Kapcsolati) felületen bejelentést tevő Felhasználó.

  4.2.6 Ki jogosult az adatok megismerésére?

  A személyes adatokat kizárólag az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  4.2.7 Milyen jogai vannak az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatosan?

  Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  4.2.8 Hogyan tudja az érintett a jogait érvényesíteni?

  A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni.

  - az ügyfélszolgálati (Kapcsolati) oldalon keresztül
  - e-mail útján: info [kukac] artlimes [pont] hu

  4.3 Szolgáltatással kapcsolatos információ, hírlevél (e-mail) formájában való közlése célból

  4.3.1 Mi az adatkezelés célja?

  Szolgáltatással kapcsolatos hírlevél, e-mail üzenetek közlése célú adatkezelése, ami a Szolgáltató új megjelent nyomdai és online számairól, új cikkekről, a weboldal újdonságairól való tájékoztatást jelenti hírlevél (e-mail) formájában.

  4.3.2 Mi a kezelt adatok köre?

  KÖTELEZŐ SZEMÉLYES ADAT: ADATKEZELÉS CÉLJA
  - e-mail cím, név: Kapcsolattartás és válasz üzenet küldése, megszemélyesítéssel
  - feliratkozás dátuma: mikortól él a feliratkozása

  4.3.3 Mi az adatkezelés jogalapja?

  Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk hírlevelet küldeni.

  4.3.4 Mi az adatkezelés és az adattárolás időtartama? Hogyan vonható vissza a hozzájárulás?

  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés (regisztrált fiókhoz tartozó hozzájárulás esetén, az adatokat nem csak a feliratkozás tényét töröljük, hogy több hírlevelet ne kapjon.) A tag, weboldalról való törlésével, a hírlevélre való feliratkozása és kezelt adatai is automatikusan törlésre kerülnek. A hírlevélről való leiratkozás történhet a kiküldött üzenetek láblécén található leiratkozás linkre kattintva, illetve a leiratkozás kérhető az ügyfélszolgálati (Kapcsolati) oldalon keresztül is, valamint a Weboldalon keresztül is, a Profil/Adataim oldalon, a megfelelő pont kikapcsolásával.

  4.3.5 Kik az érintettek köre?

  A Weboldalon, az elektronikus hírlevélre feliratkozó valamennyi Érintett.

  4.3.6 Ki jogosult az adatok megismerésére?

  A személyes adatokat kizárólag az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  4.3.7 Milyen jogai vannak az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatosan?

  Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  4.3.8 Hogyan tudja az érintett a jogait érvényesíteni?

  A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni.

  - az ügyfélszolgálati (Kapcsolati) oldalon keresztül
  - e-mail útján: info [kukac] artlimes [pont] hu

  5. Adatvédelmi tudnivalók

  5.1 Kezel-e Adatkezelő különleges adatokat?

  Nem.

  A Weboldal használata során a Tag nem ad meg olyan adatokat, amelyek a Rendelet 9. cikke szerint különleges kategóriájú adatnak (a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok) minősülnek – beleértve azt az esetet is, amikor olyan adat megadására kerül sor, amelyből különleges adatra lehet következtetni. A Weboldalon a Tag kifejezett hozzájárulást adja Adatkezelő részére a különleges adatok kezelésére vonatkozóan, amennyiben ilyen adatot ad meg Adatkezelő részére. A hozzájáruló nyilatkozat tartalma változatlan formában visszaidézhető, a nyilatkozat megtételének időpontja és az Adatkezelési Tájékoztatót tevő személye beazonosítható.

  5.2 Mely személyek jogosultak a személyes adatok megismerésére?

  Az Adatok megtekintésére, kizárólag az Adatkezelő jogosult.

  5.3 Milyen módon történik az adatfeldolgozás? Ki vesz részt az adatfeldolgozásban?

  Az adatkezelés során az Adatkezelő más adatfeldolgozók szolgáltatásait NEM veszi igénybe.

  5.4 Történik-e adatok továbbítása az Adatkezelőn kívül más személy részére?

  Nem.

  5.5 Melyek az adatkezelés elvei?

  Adatkezelő a Tag személyes adatait az alábbi elvek figyelembe vételével kezeli:

  - jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a Tag számára átlátható módon kell végezni.

  - célhoz kötöttség: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

  - adattakarékosság: A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükséges adatokra kell korlátozódniuk

  - pontosság: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

  - korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

  - integritás és bizalmas jelleg: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

  - elszámoltathatóság: Az Adatkezelő felelős azért, hogy az adatkezelés ezen elveknek megfelel, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

  5.6 Az Adatkezelő milyen intézkedéseket tesz meg az adatok biztonsága érdekében?

  Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

  A fentiek keretében az alábbi intézkedéseket teszi meg:

  - A szerverek fizikai védelme biztonságos szerver termekben történő elhelyezéssel
  - A szerverek szoftveres védelme
  - Távoli hozzáférés biztonságos kapcsolattal
  - Az adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítása: integritás, rendelkezésre állás, ellenálló képesség, titkosság
  - Incidens esetén biztosítja az arra való képességet, hogy az adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani
  - Minden biztonsági másolatot tároló merevlemez BitLocker alapú titkosítással van ellátva
  - A fejlesztői számítógép BIOS jelszóval, felhasználónév - jelszó párossal, vírusírtóval és tűzfallal van védve és csak WPA2-PSK vagy jobb titkosítással rendelkező WIFI hozzáféréssel kapcsolódik az internetre, továbbá ezen számítógép merevlemeze BitLocker alapú titkosítással van ellátva
  - A Weboldal kizárólag titkosított HTTPS protokollal érhető el, DOS és DDOS ellenei támadás elleni védelemmel van ellátva
  - Egyéb - biztonsági szempontból nem részletezhető - szervezési és szoftveres biztonsági megoldások

  Mindamellett, hogy a megfelelő technikai és szervezési eszközök vannak használatban, az Ön személyes adatai biztonságának megőrzéséhez, vegye figyelembe, hogy a Szolgáltató nem tudja garantálni az Ön által interneten keresztül továbbított személyes adatok biztonságát.

  5.7 Milyen esetekben és milyen tartalommal köteles az Adatkezelő tájékoztatni az adatvédelmi incidens esetén?

  Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell a következőket:

  - az adatvédelmi incidens jellegét, leírását, dátumát és időpontját, az érintettek csoportját és számát
  - az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó neve és elérhetősége
  - az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények
  - Hatósági tájékoztatás történt-e és mikor
  - az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedések

  Ezen feltételek bármelyikének teljesülése esetén nem kötelező a tájékoztatás:

  - az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat
  - az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az fent említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg
  - a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ebben az esetben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását

  5.8 Mik az adatok fizikai tárolási módjai

  Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja személyes adatait a Weboldal használatakor a fent felsorolt célokból.

  5.9 Az Érintettnek milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban és azokat hogyan érvényesítheti?

  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

  5.9.1 Tájékoztatáshoz való jog

  Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

  5.9.2 Hozzáférési jog

  Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

  - az adatkezelés céljai
  - az érintett személyes adatai és kategóriái
  - azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
  - a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
  - az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy adatkezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
  - a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
  - az adatforrásokra vonatkozó információ
  - az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár

  Adatkezelő köteles az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsájtani, azzal a kikötéssel, hogy az érintett ezen, másolat igénylésére vonatozó joga nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

  5.9.3 Helyesbítéshez való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  5.9.4 Törléshez ("elfeledtetéshez") való jog

  Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

  - a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
  - az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
  - az érintett a tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
  - a személyes adatokat jogellenesen kezelték
  - a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
  - a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

  Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a Rendelet vonatkozó rendelkezései szerint törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket, ideértve technikai intézkedéseket.

  A személyes adatokat Adatkezelő nem köteles törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

  - a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
  - a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
  - a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján
  - jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

  5.9.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  - az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését
  - az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
  - az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
  - az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

  Amennyiben a fentiek szerint az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

  5.9.6 Az adathordozhatósághoz való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
  Az adatok hordozhatóságához való jog szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot, továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

  5.9.7 A tiltakozáshoz való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak

  5.9.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  5.9.9 Visszavonás joga

  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

  5.9.10 Bírósághoz fordulás joga

  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül járhat el.

  5.9.11 Adatvédelmi hatósági eljárás indításának a joga

  Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
  Telefon: 0613911400
  Fax: 0613911410
  E-mail: ugyfelszolgalat [kukac] naih [pont] hu
  Honlap: http://www.naih.hu

  5.10 Hogyan védjük a gyermekek jogait?

  A Szolgáltatás kizárólag 18 év feletti személyek számára áll rendelkezésre. Nincs engedélyezve, hogy felületeinken 18 év alatti személyek tevékenységet végezzenek, és nincs szándékos személyes adatgyűjtést 18 év alatti személyektől. Amennyiben úgy véled, hogy valamely felhasználó 18 év alatti személy, kérjük, jelentse be az ügyfélszolgálati (Kapcsolati) oldalon keresztül. Köszönjük!

  5.11 Milyen módon kerülnek az adatok tárolásra?

  Minden adat elektronikus úton kerül tárolásra.

  6. Egyéb rendelkezések

  E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az Adatkezelő. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges

  7. Technikai adatok

  Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  - az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
  - hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
  - változatlansága igazolható (adatintegritás)
  - a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen

  A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi:

  - a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
  - a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét
  - a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök

  Szerver naplózás

  Amikor a web-helyet a felhasználó meglátogatja, a szerver automatikusan naplóz bizonyos adatokat, így a felhasználó IP címét, böngésző adatokat, a meglátogatott url címeket, az egyes adatokhoz tartozó pontos időt, továbbá a forgalom forrását. A szervernaplóban szereplő 30-90 napnál régebbi adatok töröljük.

  Levelező kiszolgáló

  A Weboldal nem használ külső levelező Szolgáltatásokat.

  8. Cookie-k és hasonló technológiák

  8.1 Mik a weboldal használata során gyűjtött Süti (Cookie) adatok?

  A süti (Cookie) lényegében információcsomag. A sütikben tárolt információkat és a sütik lejárati idejét (vagy lejárati idő hiányát) a webszerver határozza meg. A sütikben tárolt információk jellemzően a felhasználó tevékenységeit és azokhoz köthető időpontokat tartalmazza (pl. már bejelentkezett fiókjába a felhasználó). A sütikkel a felhasználók egymástól megkülönböztethető. Egy weblap használata során sütiket használhat (1) annak az a webhelynek a szervere amit meglátogatott (2) a meglátogatott webhelynek szolgáltatást nyújtó külső szolgáltatók webszerverei (pl Google Analytics, Facebook, stb.) A sütikben tárolt információk hasznosak lehetnek a testreszabott kiszolgáláshoz (Pl. a felhasználónak nem kell fiókjába újra bejelentkezni, ha a webhelyen belül egy másik aloldalt néz meg, vagy nem kell minden aloldalon ugyanarra a kérdésre újból válaszolnia). Bizonyos sütik a webhelyeket, üzemeltetőket segítik (pl. forgalom mérésére, elemzésére használt sütik). A sütik a felhasználó számítógépén tárolódnak a webböngésző segítségével. A sütiket a felhasználó bármikor törölheti a böngészőből, illetve a böngészőben beállítható a sütik korlátozása (pl. törlés böngésző bezárásával beállítás). A sütik tiltása és törlése azzal járhat, hogy a sütik által biztosítani kívánt többletszolgáltatás nem vagy csak részlegesen lesz elérhető a felhasználónak. A sütikről további általános ismereteket szerezhet szakportálokon, illetve a https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti oldalon. Bemutatjuk, hogy milyen célok érdekében mennyi ideig használjuk az egyes sütiket. Mint a legtöbb webhely mi is igénybe veszünk harmadik szolgáltatók szolgáltatását (Pl Google Analytics, Facebook megosztás, stb.), akik szintén használnak sütiket.

  8.1.1 Mi a Cookiek feladata?

  - a felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt, mely oldalait látogatja vagy használja leggyakrabban. Így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat
  - a látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése
  - a weboldal továbbfejlesztése, majd transzparenssé tétele a látogatói igényeknek megfelelően
  - statisztikák gyűjtése, melyek elemzése segíti megérteni azt, hogy a látogatók hogyan használják a weboldal mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk
  - adott esetben célzott hirdetések elhelyezése, hogy a látogató számára a leginkább releváns ajánlatokat jelenítsük meg

  8.1.2 Hogyan lehet a Cookie beállításokat ellenőrizni és kikapcsolni?

  A modern böngészők engedélyezik a "süti beállítások" módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a "sütiket", de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a "sütik beállításának" választási lehetőségét. A látogató a "sütik" elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja a szolgáltatásokat. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a "sütik" célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a "sütik" letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

  Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait. Részletes információk a böngészők süti beállításairól (kattintson az alábbi linkek közül arra, amelyik böngészőben használja az Art Limes online Szolgáltatást):

  - Google Chrome
  - Firefox
  - Microsoft Edge
  - Safari

  8.1.3 Mik a sütik típusai?

  A munkamenet (session) sütik sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Art Limes Weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

  A használatot támogató sütik lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (pl. honlap magyar vagy angol változatot használja, az akadálymentes változatot választja-e, kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg egyszerre stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló "sütikben" lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.

  8.2 Az adatkezelő által elhelyezett Cookie-k (sütik) kezelése

  8.2.1 Mi a kezelt adatok köre és célja? Mennyi ideig használ a Weboldal Cookie-kat?

  SÜTI NEVE, CÉLJA, ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE
  - jsessionid: Munkamenet azonosító, ami lehetővé teszi az adott felhasználó állapotának megjegyzését (munkamenet süti). Bejelentkezéstől a kijelentkezésig tart, inkativitás esetén érvényes maximum 25 percig.
  - cookieconsent_dismissed: Ahhoz szükséges, hogy megjegyezzük, hogy hozzájárult-e a cookie-k tárolásához. Ez a lenti sávban felugró cookie-k tárolására figyelmeztető üzenet (használatot támogató süti). Érvényességi ideje 1 év.

  8.2.2 Mi az adatkezelés ténye és a kezelt adatok köre?

  A Weboldalon belüli felhasználói tevékenységek érdekében.

  8.2.3 Kik az érintettek?

  A weboldalt látogató valamennyi érintett.

  8.2.4 Mi az adatkezelés célja?

  A 4.1 pontban ismertetett célok szerint az Art Limes online szolgáltatás nyújtása a Weboldalon célból.

  8.2.5 Ki jogosult az adatok megismerésére?

  A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

  8.2.6 Milyen jogai vannak az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatosan?

  Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. Ezenkívül a felhasználó böngészőjének beállításával is korlátozhatja, vagy tilthatja a sütiket – erről a böngésző súgójában talál információt.

  8.2.7 Mi az adatkezelés jogalapja?

  Az érintett hozzájárulása a Weboldal alján megjelenő Cookie információs csíkban.

  8.3 Harmadik webhelyek / külső szolgáltatók által elhelyezett Cookie-k kezelése

  8.3.1 Google Analytics - Web Analítikai eszköz

  Az Art Limes weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is, amely a Google Inc. cég által nyújtott webes elemzési szolgáltatás. A Google Analytics „cookie-kat”, azaz az Ön számítógépére mentett szövegfájlokat használ, amelyek lehetővé teszik a honlap használatának elemzését. A cookie-k által a honlap Ön általi használatára vonatkozóan generált információkat általában a Google USA-ban található szervereire küldik meg, illetve ott tárolják. Az IP-cím anonimizálásának a honlapon való aktiválása esetében azonban a Google az Ön IP-címét európai uniós tagállamban vagy más, az Európai Gazdasági Térségen kívüli, de az egyezményhez csatlakozott országban lerövidíti, mielőtt azt átküldené az USA-ba. A Google ezeket az információkat a honlap üzemeltetőjének nevében használja fel abból a célból, hogy értékelést készítsen a honlap használatáról, jelentéseket állítson össze a honlapon folytatott tevékenységekről, valamint további szolgáltatásokat nyújtson a honlap üzemeltetője részére a honlap és az internet használatával kapcsolatosan. A böngészőprogramunk által a Google Analytics keretében átvitt IP-címek nem egyesítik vagy összesítik a Google más adataival.

  Böngészőszoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-knak az eszközére történő mentését. Ezennel felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fogja tudni a honlap minden funkcióját teljes egészében kihasználni.
  A Google Analytics szolgáltatásáról további információt-, valamint a Google Analytics adatkezelési tájékoztatóját a https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu oldalon találja.
  Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics megvizsgálja a böngészőjét, telepítse a Google Analytics-böngészőbővítményt, melyet a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalon érhető el.
  A Google Inc. termékek Adatkezelési tájékoztatója pedig a https://policies.google.com/privacy/partners?hl=hu oldalon érthető el. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

  8.3.2 Google Youtube - cikkbe szúrt videók

  A webhelyen egyes cikkeknél Youtube videót jelenít meg, cookie-k használatával. A Google által használt Youtube cookie-k lehetővé teszik, hogy a Google és partnerei a hirdetéseket az ezen a webhelyen és az internet egyéb webhelyein tett látogatásai alapján jelenítsék meg az Ön számára. Ha nem szeretné, hogy személyre szabott hirdetés jelenjen meg önnél, úgy beállíthatja a Google oldalán itt: https://www.google.hu/settings/ads továbbá beállíthatja, hogy a személyre szabott hirdetésekhez a külső szolgáltatók cookie-kat ne használhassanak, itt: http://www.aboutads.info/choices illetőleg itt http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

  9. Általános adatkezelési irányelvek

  A Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az Érintetteket. Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  - 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.)
  - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
  - Az ONLINE PRIVACY ALLIANCE ajánlásai
  - 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
  - 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
  - 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)
  - 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.)

  Jelen adatvédelmi szabályzatra, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre a magyar jogot kell alkalmazni, az adatvédelem keretében felmerülő bármely jogvita esetén Magyarország bíróságai bírnak joghatósággal és az Adatkezelő(k) székhelye szerinti magyar bíróságok kizárólagos illetékességgel rendelkeznek.

  10. Panasztételi lehetőség

  Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
  Weboldal: https://www.naih.hu/ugyfelszolgalat-kapcsolat
  Telefon: +36 (1) 391 1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat [kukac] naih [pont] hu