Szentély a szentélyben

Miglinczi Éva | 2024-05-04

„A lélek titkainak birodalma ott kezdődik, ahol a látható világ végződik."

Méry Beáta szakadatlan kutatja a lélek dallamait. A „Világok közt átutazóban” című kiállítás esszenciája annak a mítoszteremtő festői kifejezésmódnak, melyet  a kortárs narráció elemeivel ötvöz. Képi ábrázolásában a megjelenő motívumláncok belső énjének kivetülései. A kompozíciók jelentős többsége metaforikus rendeltetésű, mitikus világlátása része vizuális kommunikációjának. Képeinek folklorisztikus kódrendszere távol-keleti útjait tükrözi. Az észak-komáromi Limes Galériában rendezett kiállítás az élet-halál, az utazás-átkelés, a változó-maradandó tematikára épül, ezek szintéziséből formálódott az a vizuális struktúra, mely az emberi létezés dilemmáira keresi a választ. Olyan metafizikai távlatokat vizsgál, amelyek érzékszervekkel fel nem fogható részei a múltnak és jelennek. Ütközteti a realitást és az érzékiséget, a szellemiséget és a tárgyiasságot. A kontrasztok összességéből születik meg Méry Beáta festményeinek kozmikus szimfóniája, ahol az élet, a belső meggyőződés, a hagyomány egysége fejeződik ki. E vizuális szemlélet teremti meg azt az archaikus festői többszólamúságot, mely az Indonéziában megélt szellemiséget tovább élteti. A nyugati társadalomtól idegen enigmatikus világban olyan titok léteznek, melyekről csak hites meggyőződéssel beszélhet. A hit hangolta át Méry Bea festői szemléletét, s beavatottan láttatja a keleti kultúra mítoszait. Hazájától távoli világ jelképrendszerét Csallóköz ősi hagyományaival, a csángó képjelekkel, az indonéz batikolás jellegzetes motívumaival ötvözte, s ezeket jeleníti meg képalkotói prezentációiban.

Virrasztás a torkolatnál olaj, vászon, 2024

Méry Beáta sajátos arculatú festői aurát teremtett meg. Szín- és formanyelve erőteljes, alkotásai egy szilárd festői egyéniség revelációi. Műveiben az európai képzőművészetben még napjainkban is mostohán kezelt születés, halál, újjászületés sorstémáit dolgozza fel, mely alkotásokban a világmindenség misztériuma, az egyén és a közösség egymásrautaltsága fejeződik ki. A felvetéseket a csónak motívumba transzponálja, így csónak-víz, a csónak-ember, a csónak-állat, a madár-ember mitologikus ábrázolása gyakorta látható munkáiban.

Csónak installáció: VÍZZEL TELI CSÓNAKOK, installáció, lighbox rattan, plexi, batik, indigopamutvásznon, merítettpapír, ledfények
A csónak-motívum nem csak a grafikákon, táblaképeken, kisplasztikákon jelenik meg, hanem az egykori  katonatemplom hajójába lépve az ég és föld között lebegő installáció formájában is. A levegőben úszó, belülről megvilágított, kék batikkal bélelt, vesszőtestű lélekvesztők metaforikus jelentéssel bírnak. Egyrészt a túlvilágot megidéző, holt lelkeket szállító alkalmatosság, másrészt a napi létezést segítő eszköz. A csónak-műtárgyegyüttes az apszisra irányítja a figyelmet, a tárlat legattraktívabb művére, a monumentális, a mezopotámiai zikkurat alakját felidéző lépcsőszentélyre. Ez a szimbolikus, szent időkapu az átlényegülés színtere. Vörös fényben izzása felidézi az alkotó korábbi, a tűzelem jegyeit hordozó munkáit. Az építmény egyszerű anyagválasztása, a vesszőből-nádból készült tárgy átláthatósága és annak árnyéka szerves egészet alkot a szentély terével. A múlt nyugalmát érzékeltető mű a lélek kivetülése. A felállított lépcsőszentély körbejárható, megidézi a zarándoktemplomok ambulatóriumát, ezzel kiemelve a világmindenség változását, az örök körforgás és az örök visszatérés  igazát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mezopotámiai zikkurat alakját felidéző lépcsőszentély

A kiállítás rendezésének egészére jellemző az arányok és a súlypontok játéka. Az életet, a halált, az újjászületést, az átkelést és az átváltozást  megjelenítő műveket a galéria terében tükörszimmetrikusan installálták. Méry korábbi munkáiban a föld, a levegő és a tűz elem hangsúlyosan szerepelt, jelen kiállításon szereplő alkotások alapmotívuma a víz éltető és misztikus erejéből merítkezik. Táblaképein az élet archetipikus jelképe hömpölyögve árad, vagy csendesen ringatja a csónakokat. Méry átgondolt kiállításrendezői koncepciójába további két őselemet – teret és fényt – is beemelt. Ez a vizuális emelkedettség erősíti azt a szellemi közeget, mely jellemző a kiállítás egészére. Méry Beáta karakterisztikus képi rendszerének felépítésekor rendíthetetlen alapokra építkezik. Művészetének forrása nem más, mint ikonografikus emléktára, melyet tudatosan  épít be műveibe. Azt üzeni a jelen kor emberének, hogy éltetni kell a múltban gyökerező tradíciókat, különben az elmagányosodás, a félelem, a keserűség, az egyedül-maradottság mementója lesz a földi lét.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Araszolás és suhanás, batik, indigópamutvásznon, 2024                        Csónakemlékezet a kékben I., batik, indigo pamutvásznon, 2024

Főkép: Csónak installáció: VÍZZEL TELI CSÓNAKOK, installáció, lighbox rattan, plexi, batik, indigopamutvásznon, merítettpapír,l edfények

Galéria: Virrasztás a torkolatnál, olaj, vászon, 2024, Éjszakai utazók olaj, vászon, 2024, a galéria enteriőrje: Dr. Pressing Lajos pszichológus, buddhista tanító nyitja meg a kiállítást, jobb oldalon Méry Beáta képzőművész

Tovább a galériába

Méry Beáta képzőművész

„Fontosnak tartom az ősi, archaikus, kultúrákon átívelő szimbólumok tanulmányozását, megértését és használatát, amelyek a művészetet a racionalitás tartományán kívülre helyezik. Munkáimba a Jáván elsajátított batiktechnika elemeit is beépítem. 2017 óta rendszeresen utazom Indonéziába. A 2020-ban elnyertem a Magyar Művészeti Akadémia hároméves ösztöndíját, ez alatt az időszak alatt a nyugati és keleti filozófia érintkezésének lehetőségeit vizsgáltam, szintézist keresve e két térben nagyon távoli világ között. Vizsgálódásaim sarkalatos pontja maga az utazás/utazó kérdéskörének a boncolgatása is: a világokon való átutazás, az elszakadás és az összeköttetések akadályai és lehetőségei érdekelnek.” 

Tanulmányok

2018-2019 Indonesian Institute of Arts, Yogyakarta, Indonézia
2014- 2015 Magyar Képzőművészeti Egyetem, Képzőművész – tanár szak
           2013 Universidad Castilla la Mancha, Facultad Bellas Artes (ES)
2009-2014 Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, Képgrafika szak
2008-2009 Óbudai Képzőművészeti Szakképző Iskola, Grafika szak, Budapest
2007-2008 Comenius Egyetem, Pozsony, Néprajz szak
2003-2007 Madách Imre Magyar Tannyelvű Gimnázium, Somorja, Szlovákia

Művészeti díjak, ösztöndíjak

2020 Magyar Művészeti Akadémia művészeti ösztöndíja
2018 Darmasiswa Indonéz Ösztöndíj
2017 Indonesian Art and Culture Scholarship – Indonéz művészeti és kulturális ösztöndíj
2014 Barlang/Grotta2 Képzőművészeti pályázat -Tata város díja
2013 II. Nemzetközi Rajz- és Képgrafikai Biennálé, Győr – Nagydíj
2012 Erasmus-ösztöndíj Csomor László díj (Grafika Tanszék díja a szitanyomásért)

(A kiállításon látható installációkat Méry Beáta tervei alapján Lalák Gyula vesszőfonó mester készítette el.)

További képek