Élet-labirintus

Miglinczi Éva | 2023-01-10

Kovács Csonga Anikó eddigi művészi pályaívét áttekintve azt figyelhetjük meg, hogy korai korszakában a grafikai kifejezésmódra fókuszált, majd e munkáival párhuzamosan hozott létre installációkat, s a ready-made alkotásokon át újra visszatért a grafikai műfajhoz. Az útkeresés fázisaiban nem öncélú a műfajok közti csapongása, hanem a témához keresi meg azokat a kifejezésmódokat ahol a legmarkánsabban tud megnyilatkozni.

Alkotásainak vezérmotívumában mindig megjelenik a morális felelősségvállalás, a családi iránti elkötelezettség, a politikai ihletésű megnyilatkozás, és a hatalom természetrajzának sajátosságait is beemeli műveibe. Mindezeket nem hatásvadász módon, hanem finoman érzékelteti, mennyire mély érzelmek kötik ahhoz a közeghez/témákhoz, melyben létezik. Ez a meritum-létezés egyszerre jelentett értékrendet a személyes, a családi és a jelenkori történelmi, társadalmi élményekben. A rá jellemző kifejezésformát, a gondolatokat az ösztönös igazságkeresés határozza meg. A konceptuális művészet kontextusában szívesen alkalmaz olyan megnyilvánulási formákat, melyekben a lényegre törő kompozíciók jelentéstartalma erőteljes.

Migrans-sokk_ A sziriai fiú halott, 2016, monotipia-ceruzarajz

Már alkotói folyamatának kezdetén is határozottan fogalmazta meg munkáinak mondanivalóját. Projektekben, sorozatokban gondolkodott. Így többek között 2010-ben a Dovi Dovo Eko projektben a természet pusztulását, 2012-ben a Mein Wert video-installációban a diplomás fiatalok kényszerű külföldi munkavállalását jeleníti meg. 2012-be a Szlovenszko-Maďarszký objekt a magyar nyelv elsinyálulását, 2013-ban a Média ereje-Manipuláció digitális, grafikai kollázsban a kártékony kommunikációs behatások negatív befolyását mutatja meg. 276 nigériai lány elrablására és áruba bocsátására reflektál a 2015-ben létrejött Bring back our girls! grafikai projektben, 2016-ba a Konzum társadalom-Egzisztencia   papírkollázsban a fogyasztói társadalom bírálatát fogalmazza meg.  2016-ban a Migránsok grafikai projekt egyes elemei - a Migráns-sokk: A szíriai halott fiú, a Fanatizmus, a Terror, az ISIS, a Halálautó 71, a Magyar határ-sorozat a politika által gerjesztett brutalitást, rasszizmust emeli ki. Az elszlovákosodás ellen emeli fel a hangját a 2017-ben készült az Utóhang-Dozvuk installációban.  2018-ban a Levegő-Vzduch environment istallációval egyidőben készülnek az Anyaság- Materstvo tükörre nyomtatott grafikái, mely terhessége fázisait örökíti meg. Ez utóbbi folytatása a Toxikózis installáció, mely az anyaság  felelősségét, a  Post siparium a  női princípiumot emeli ki és születés misztériumát mutatja meg. A munkavégzés egészségügyi és biztonsági követelményeinek betartására hívja fel a figyelmet a 2018-ban készült Dimitrovka  installációban.

Kovács Csonga Anikó munkáiban a műfaji sokszínűség ellenére határozott irányvonalat teremt meg, rendkívül sokrétű műolvasatnak enged teret. A felsorolt művekben az  egymás mellé rendelt objektumokat, hétköznapi tárgyakat megváltozott funkcióval ruházza fel és emeli a művészet szférájába. Egyéni hangú munkáinak kiterjesztett impressziói élettelennek hatnának, ha nem éreznénk, hogy elkötelezett alkotótevékenysége nem divatos témákra épül, hanem a témaválasztás társadalomkritikai megközelítésből jön létre. Hitelesen térképezi fel a  múlt és jelen problémáit, s vizuális ismerethalmazba foglalja azokat.

Migrans-sokk_Halálautó-7, 2016, monotipia, ceruzarajz

Legújabb művei új jelentésrétegekkel gazdagodtak. Nagyméretű linóleumsorozatában a nők családi, társadalmi, egzisztenciális szerepvállalását reprezentálja. Tudatosan a saját női identitását emeli be, amikor az anya, a nő és a művész elrendeltetésének nehézségeiről szól, s ezen keresztül mutatja meg, hogy a művészpályán kiteljesedni vágyó nő és a családot összetartó anya/feleség szerepek között létrehozható az egyensúly. Konceptuális programjában tervezetten feszegette a művészet határait. Alkotásai központjában mindig az ember állt, s a korábbi műveiben megjelenő morális véleményalkotás narratíváját átemelte a női szerepvállalás témakörébe. A családi, társadalmi és egyéni „couleur locale”-mozzanatokat sajátos módon közvetítő művész a kulturális, művészeti, szociokulturális és politikai összefüggéseit építi be új műveibe.

Stop!, 2021, linocut on blind frame

Az alkotó a linóleummetszést, a sokszorosító grafikai eljárást használja a női mítoszteremtés eszközének. Ez a technika a folt- és tömbszerű képalkotást igényli, ennek ellenére Kovács Csonga Anikó metszés-technikája rajzos elemekben is bővelkedik. A már kész metszeteket nem dúcként használja, nem készít nyomatot, hanem a linóleumnegatívot tekinti a kész műnek. Anyaghasználatában megújult, de korábbi munkáitól eltérően más jelképrendszert, térszemléletet alkalmaz. A több változatból álló linósorozat origója önmaga. Nőiség, anyaság kérdéskörére fókuszál, azt helyezi a középpontba. Az  érzékiség és a tudatos gondolkodás kontraszthatását alkalmazza a női szerepek  artikulálásakor a családi, társadalmi és művészi közegeben is helyét kutató alkotó, amikor a napi tradicionális női szerepek és az alkotói önmegvalósítás összehangolását vizsgálja. Ennek a szerepkonfliktusnak az egymáshoz feszülésére fókuszál, ennek a kettősségnek: a család/nő és az önmegvalósítás/karrierépítés viszonyának analízise van jelen az alkotásokban. A linóba vésett példázatok képi világának szimbólumrendszerét tudatosan alakítja. A covid járvány alatt – 2021-ben – elindított sorozatában magát állítja középpontba a linó-ciklus képein, s a létezést fenntartó nőként jelenik meg. A Stop! című linómetszetben önmagával csatázik, hősmítoszokat idéző nőtípust láttat, aki a sárkányok, kígyók, férfi-szörnyek helyett porszívóval, vasalóval viaskodik. A harcos nő fegyvertárát adó szimbólum-együttest  groteszk tartalommal teszi napi valósággá. Archetipikus motívumokból felépített képsorozatában a kerék/kerékpár, mint egyetemes jelkép meghatározó szerepet játszik. A kerékpár kör alakú kerekei a kiteljesedett tudat manifesztációi, mely a későbbi alkotásokon is megjelenik. Ugyanakkor a kerékpárt felruházza a női identitást jelképező eszközökkel (háztartási tárgyak, gyerekülés, bevásárlókosár). A képen a szakmai/ alkotói önmeghatározás és a női szerepvállalás konfliktusának pozícióharca tárul elénk. A társadalmi elvárások szociális bélyegeinek és a művészi ambíciók  ütközetének első attakja bontakozik ki. Ennek a kitörés-harcnak vizuális erősítése a háttér szigorú, vízszintes vonalstruktúrája. A kollekció másik darabja – Vigyázz, kész rajt! – a diadalmas nő, aki magasba emelt győzelmi jelképpel pózol. A linón megjelenő tárgyakban ugyan még a női szerep karakterjegyeit látjuk, viszont már egy másik nő néz ránk. Annak ellenére, hogy a családot összetartó funkcióra utalás megjelenik, a  női kiszolgáltatottságnak nincs nyoma. Öltözéke mindkét képen hasonló. Feszes nadrág csizmával, maszk, nyakában kendő. Ez a XXI. századi nő mindennapi öltözéke is lehetne, de a fej és a nyak védelme vagy a kerékpár-harci szekér párhuzam a szentmihályfalvi Minerva kihívásokkal teli harcának tárgyi jelképe. A háttér vízszintes, merev bordázatát oldja, hogy azt az alkotó nem sorjázta le, hanem hagyta a linószálak kusza sorba rendeződését a kép függőleges oldalain.

Vigyázz, kész rajt!, 2021, linómetszet

A feleség/ anyaság menedzsmentje nagy jelentőséggel bír Kovács Csonga Anikó életében, ezek nélkül elképzelhetetlen alkotói prezentációja. Műveiben újrateremti/dokumentálja a családi rezdüléseket. Teszi mindezt tudatosan, felismerve azt a tényt, hogy ezek nélkül nem lehet teljes az élete. Vizuális  univerzumának  összefüggésrendszerét két tényező határozza meg. Egyrészt a szeretett otthon inspiráló – ám a művészi kiteljesedést háttérbe szorító – közege, s  az, hogy ennek az érzelmi köteléknek a töredékeit miként tudja feldolgozni alkotásaiban. Másrészt, hogy a kihívásokkal teli környezeti/társadalmi/politikai motívumok és az egyéni (női) identitás kereséseinek összefüggése miként  határozza meg a művész további alkotói folyamatait. 

Galéria:      

Migrans-sokk-ISIS, 2016, monotipia-ceruzarajz
Toxikózis_installáció, 2017
Szlovenszko-Maďarszký objekt
 

                 

További képek